Disclaimer

Hoewel Palsma Sportvoedingsadviesbureau bij de ontwikkeling en samenstelling van deze website de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht neemt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor enige schade die (mogelijk) het gevolg is van eventuele onjuistheden en/of (andere) onvolkomenheden in de informatie die door middel van deze site wordt verstrekt.

De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen, zonder dat hij daarvan op de hoogte wordt gebracht.

Documenten en publicaties op deze website kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik, maar niet om ze te vermenigvuldigen, distribueren of voor commercieel gebruik door derden, tenzij er toestemming is verkregen van de auteur.
Op deze website zijn ook links opgenomen naar andere websites. Palsma Sportvoedingsadviesbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere onderdelen van deze websites.

Privacyverklaring verwerken persoonsgegevens website

Palsma Sportvoedingsadviesbureau gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerken gegevens bezoekers van deze website

Deze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het registreren van het aantal bezoekers en welke onderdelen van de webstie er worden bezocht.
Daarvoor is een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Jouw gegevens worden niet gedeeld met anderen en ze worden geanonimiseerd doordat het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd.
Deze website maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google analytics-cookies

Verwerken persoonsgegevens bij gebruik van diensten van Palsma Sportvoedingsadviesbureau

Als je gebruik maakt van diensten van Palsma Sportvoedingsadviesbureau dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Palsma Sportvoedingsadviesbureau heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Palsma Sportvoedingsadviesbureau bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Palsma Sportvoedingsadviesbureau zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Palsma Sportvoedingsadviesbureau heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Palsma Sportvoedingsadviesbureau zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Palsma Sportvoedingsadviesbureau een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Palsma Sportvoedingsadviesbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Palsma Sportvoedingsadviesbureau. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Palsma Sportvoedingsadviesbureau neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer: 06-28077145of via [email protected].

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Palsma Sportvoedingsadviesbureaukun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer: 010-5019010 of via [email protected].

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma