Ferrari zonder brandstof

Als fervente fietser heb ik niet zoveel verstand van auto’s, maar ik weet wel dat er brandstof in moet om ze te kunnen laten rijden. En als je er nou heel goede prestaties van wilt beleven zal je er brandstof met een goede kwaliteit in moeten doen en je zult ze ook goed moeten onderhouden. Met mensen werkt dat ook zo. Maar weten we daar dan wel voldoende van? En hoe zit dat dan met sporters?

Kennisinnovatie in de sport

Op 23 oktober stuurde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers, een brief over de kennis- en innovatieagenda sport. Ze stelt in deze brief dat het haar bedoeling is “om de kennis en innovatie voor de sport beter te laten renderen”. Schippers stelt verder dat we het verschil kunnen maken bij het behalen van topsportmedailles als we meer kennis hebben en we alle vernieuwde inzichten op een slimme manier inzetten. Dat geldt ook voor het bieden van meer mogelijkheden voor bewegen en sporten voor mensen met een handicap of een chronische aandoening. Schippers wil inzetten op 3 samenhangende lijnen, namelijk ontwikkelen van de kennis en innovatieagenda, het programmeren van onderzoek, innovatie en monitoring en de bundeling en meer vraaggericht maken van de sportkennisinfrastructuur. Kortom dat getuigd van een brede visie.

De bundeling van de drie lijnen

Er is een team aangesteld om de kennis- en innovatieagenda voor de sport samen te stellen en advies te geven over onderzoeksprogramma’s en inzetten van geld voor implementatie van vernieuwingen. Dit kan gevolgen hebben voor het voortbestaan van de InnoSportLabs zoals deze nu zijn ingericht en verdeeld over het land. De bundeling van de gehele kennisstructuur moet ertoe leiden dat iedereen van eenvoudige leek tot topsporter, van een sportaanbieder tot een beleidsmaker op provinciaal of landelijk niveau  informatie kan vinden via een kennisportaal. Nu is deze kennis ook al voor een deel te vinden via het Nederlands Instituut Sport en Bewegen (NISB) waarbij de site TopsportToppics ook recent is ondergebracht.

Het kennisportaal

Uiteraard is het een prachtig streven om alle kennis op factsheets met basisinformatie, themadossiers en actualiteitenrubrieken via een portaal aan te bieden. Toch lijkt deze Kennis en Innovatieagenda niet erg in te zetten op onderzoek en innovatie. Dit wordt ook door een aantal sportonderzoekers onderschreven. Zij geven een tiental verbeterpunten om het sportonderzoek verder te brengen. Zo pleiten ze voor meer kennisuitwisseling tussen onderzoekers, beleidsmakers en gebruikers en voor meer vrijheid voor de onderzoekers, beleidsorganisaties en eindgebruikers om kritisch te mogen zijn over maatschappelijke processen en om onderzoek beter af te stemmen op de eindgebruikers.  Een van de belangrijkste aanbevelingen is om structureel meer geld voor onderzoek en kennis beschikbaar te stellen. Op dit moment wordt er 8 à 9 miljoen op jaarbasis geïnvesteerd in sportonderzoek en deze sportonderzoekers pleiten voor een jaarlijkse bijdrage van 35 miljoen. Kortom ook voor het onderzoek en het mogelijk maken van de toepassingen van innovaties is meer geld nodig om te kunnen excelleren.
Maar het onderwerp wat mij zo na aan het hart ligt komt nauwelijks in het verhaal voor, namelijk voeding.

Voeding, voedingssupplementen en sport

Schippers benoemt het onderwerp “voeding” helemaal niet in haar begeleidende brief bij het rapport “Evaluatie van sportinnovatie”. In dit rapport komt het woord “voeding” slechts zeven keer voor en over voedingssupplementen wordt helemaal niet gesproken. Dat is heel vreemd, vooral als je je realiseert dat zeker driekwart van de topsporters voedingssupplementen gebruikt. Schippers benoemt in haar begeleidende brief de “waarde van voedingssupplementen tot specifieke beweegmogelijkheden” als een van de kennisvragen die in het kennisportaal beantwoord zou moeten worden, maar zoals eerder gezegd: geen woord over gewone voeding…

Piramide op de kop

Eigenlijk toch raar dat er wel aandacht is voor allerlei andere innovaties, zoals monitoring van talenten, een veilige sportomgeving, blessurepreventie, maar geen woord over het vraagstuk hoe we het gebruik van dopinggeduide stoffen in het fitness verder terug kunnen brengen, terwijl er in eerder onderzoek werd aangetoond dat het hier toch om 160.000 Nederlanders gaat. Een ook geen woord over het gebruik van stimulerende middelen, zoals amfetamineachtige stoffen die ook met de regelmaat van de klok “opduiken”.
Als er alleen aandacht is voor de voedingssupplementen wordt de sportvoedingspiramide op zijn kop gezet. Schippers wil wel onderzoek laten doen naar allerlei voorwaarden voor het sporten en bewegen, maar door er weinig geld in te willen steken laat ze zien dat ze voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Ze vergeet echter dat je niet ver komt in een mooie glimmende Ferrari, zonder brandstof…

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma