Hart voor vrouwen (en mannen)

De Nederlandse Hartstichting vraagt sinds 2021 niet meer zo actief aandacht voor “meer onderzoek naar het vrouwenhart”. Gelukkig blijft ze wel geld investeren in extra onderzoek naar het vrouwenhart. Daarnaast roept de Hartstichting ook op om aandacht te blijven vragen voor preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij vrouwen (en mannen). Sinds de jaren negentig werd er steeds meer bekend over man-vrouwverschillen bij hart- en vaatziekten. Hoogleraar Angela Maas schreef er een boek over. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, toch?

Waarom is dit boek een aanrader?

Hart- en vaatziekten vormen wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Hoewel er wel steeds meer bekend wordt over hoe hart- en vaatziekten zich uiten bij vrouwen blijft het zaak om toch aandacht te vragen voor dit onderwerp. Vaak worden hart- en vaatziekten bij vrouwen nog onvoldoende (h)erkend, doordat de klachten die vrouwen uiten niet worden herkend als tekenen van hart- en vaatziekten. Dat geldt niet alleen voor de huisarts en de cardioloog, maar ook voor vrouwen en mannen zelf. Angela Maas, is sinds 1988 cardioloog en zij zet zich al meerdere decennia in voor passende hartzorg voor vrouwen. Zij bracht in 2019 het boek “Hart voor vrouwen” uit. Hierin legt zij in begrijpelijke taal uit waarin hartziekten bij vrouwen verschillen van hartaandoeningen bij mannen.

Wat wordt er in het boek beschreven?

Het boek begint met een quote uit 1899 van pionier Aletta H. Jacobs: “Een vrouwenhart is dikwijls in verhouding iets kleiner dan een mannenhart.” De benadering van het belang van een goede hartgezondheid bij vrouwen wordt eerst vanuit het historisch perspectief belicht. Vervolgens wordt uitgelegd waarin de bouw van het vrouwenhart verschilt van het mannenhart. Daarna worden specifieke adviezen voor vrouwen gegeven over preventie van hart- en vaatziekten. Ook de bekende risicofactoren worden bekeken en uitgelegd hoe die voor vrouwen geïnterpreteerd dienen te worden. Zo is de menopauze een heel specifieke levensfase die invloed kan hebben op de hartgezondheid. Zo blijkt stress bij vrouwen eerder tot hartklachten zoals Angina pectoris, hartfalen en een hartinfarct te kunnen leiden. Ook de behandelingen bij borstkanker kunnen na jaren nog tot hartschade bij vrouwen leiden. Je kunt het boek “Hart voor vrouwen” hier bestellen.

Vrouwen vaker dubbel belast

Er lijken steeds meer aanwijzingen te komen dat vrouwen gevoeliger zijn voor stress dan mannen en dat de gevolgen van de stress bij vrouwen ook ernstiger kunnen zijn. Toch lijkt het erop dat vrouwen wel vaker een dubbele belasting ervaren door de combinatie van zorg- en werktaken. Het lijkt cultureel bepaald dat vrouwen meer zorgtaken naar zich toetrekken, maar bedenk dat het ook vanuit het verleden zo is gegroeid. Het is pas sinds 1956 dat de vrouw ook na het huwelijk haar zelfstandigheid behoudt. Dat is dus pas sinds 66 jaar het geval…
Begin zeventiger jaren werd de campagne Marie wordt wijzer gehouden door man-vrouw-maatschappij. Deze actie had tot doel om meisjes te stimuleren om door te leren. De vrouwen emancipeerden toen wel, maar overname van zorgtaken door de mannen bleef achter… Dat leidde tot een dubbele belasting van de vrouwen en daardoor meer stress.

Vrouwen en mannen gelijkwaardig

Nu er meer gevraagd wordt om voltijds te gaan werken is het ook nodig om de zorg voor vrouwen goed op de agenda te blijven zetten. In Nederland zijn het vooral de vrouwen die deeltijd werken. Vanuit de werkgeverskant wordt er steeds vaker opgeroepen om meer uren te werken. Deze oproep wordt vooral aan vrouwen gericht omdat veel vrouwen niet economisch zelfstandig zijn door het deeltijdwerken. Het deeltijdwerken leidt tot een minder goede pensioenvoorziening en kan bij een calamiteit zoals een scheiding of overlijden van de partner leiden tot een sterke verslechtering van de financiële positie. Daarnaast wordt er in toenemende mate meer beroep gedaan op vrouwen voor onbetaalde zorgtaken voor ouders en kinderen. Een gelijkwaardige verdeling van taken kan hierin voor veel vrouwen verlichting brengen. Want of je nu vrouw bent of man of… Het zou toch vanzelfsprekend moeten zijn dat je je mag en kunt ontplooien in werk en/of in zorgtaken, maar dat moet niet tot een overbelasting leiden bij mannen en/of vrouwen.

Vrouwen zijn geen “kleine mannen”

Met het eerder genoemde citaat van Aletta H. Jacobs over het vrouwenhart wordt de indruk gewekt dat de man kennelijk de standaard was. Vrouwen werden en worden ook nu nog in de behandeling van gezondheidsklachten vaak als “kleine mannen” gezien. Dat dit ook nu nog vaak het geval is, blijkt ook weer uit deze blog op Maatschappijwij.Nu waarin toegelicht wordt dat er nog steeds te weinig aandacht is voor gezondheidsklachten bij vrouwen. Vrouwen krijgen vaker te maken met onverklaarde gezondheidsklachten dan mannen. Dat leidde tot het starten van een petitie om “Meer onderzoek te doen naar onverklaarde gezondheidsklachten bij vrouwen”. Deze petitie kan nog steeds worden ondertekend.

Daarom draag ik rood op Dress red day

Omdat er meer aandacht nodig is voor het Vrouwenhart, maar ook omdat we de mannen een goed hart toedragen.
Omdat er meer aandacht moet komen voor onverklaarde gezondheidsklachten bij vrouwen.
Omdat er een meer eerlijke verdeling nodig is tussen betaalde en onbetaalde arbeid bij vrouwen.
Kortom: Ik draag rood op Dress Red Day omdat ik vind dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn.
Meer blogs over dit onderwerp vind je hier.

Oh ja er is een onderzoeksfonds voor Hart voor vrouwen.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma